73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Etter den søte kløe kommer den sure svie – angrerett!

 

Har du fått et tilbud som var for godt til å si nei til der og da, men i etterpåklokskapens nøkternhet kjenner du at denne/disse tingene kunne du godt ha vært foruten? Eller har det gått hett for seg i nettbutikken? Du har sikkert hørt snakk om den fantastiske angreretten, men hva er det egentlig den går ut på? Det vil her bli gitt en generell redegjørelse for det mest sentrale innholdet av angreretten.

 

Avtaler er til for å holdes

Den store hovedregel og utgangspunktet i norsk rett, er at alle blir bundet av avtaler de stifter. Dette gjelder også kjøpsavtaler inngått av forbrukere. Angrerettloven gir imidlertid forbrukere en angrefrist der kjøpssituasjonen tilsier at det skal gjøres unntak fra hovedregelen. Loven pålegger også næringsdrivende selger eller tjenesteyter å opplyse om angreretten og dens innhold.

 

Hvorfor har vi en angrerettlov?

Lovens formål er dels å gi forbrukeren et særlig vern mot oppsøkende salgsformer hvor kjøperen er uforberedt og salgspåvirkningen større enn vanlig, dels å beskytte kunden mot å bli bundet av bestillinger i avtalesituasjoner hvor man på grunn av distanse fra selgeren ikke kan besiktige varen.

 

Lovens virkeområde

Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbrukere, når selgeren eller tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted. Loven er også ufravikelig, noe som innebærer at man ikke kan avtale seg bort fra adgang til å benytte angrerett.

 

Det finnes enkelte unntak hvor angreretten ikke kommer til anvendelse av praktiske årsaker. Det mest praktiske er ved salg utenfor fast utsalgssted, når den samlede kontraktssummen som skal betales er under 300 kroner (inkludert frakt og andre tilleggskostnader).

 

Definisjoner

Forbruker er den som ikke hovedsakelig selv opptrer i næringsvirksomhet.

 

Med fjernsalg mener loven salg der forberedelse og inngåelse av en avtale skjer utelukkende ved bruk av fjernkommunikasjon. Det vil si kommunikasjon hvor avtalepartene ikke er tilstede samtidig, typisk ved bruk av telefon eller internett. For at det skal være foretatt et fjernsalg må imidlertid selger ha tilbudt eller lagt opp til avtaleinngåelse på denne måten.

 

Salg utenfor fast utsalgssted er salg der avtalen blir gjort med begge parter til stede, men på et annet sted en selgers faste bedriftssted, for eksempel ved dørsalg eller stand på en messe.

 

Hvordan informasjon skal gis

Informasjon om vilkårene, framgangsmåten og virkningene av å benytte angreretten skal gis i skriftlig form til forbrukeren. I praksis overholdes denne opplysningsplikten ved at det med varen vedlegges et standardisert angrerettskjema utarbeidet av departementet.

 

Angreretten

Forbrukeren har rett til å angre og gå fra avtalen ved å gi melding til selgeren innen 14 dager etter at varen og de opplysninger som kreves er mottatt på foreskreven måte. Du trenger heller ikke oppgi noen grunn til at du ønsker å angre på kjøpet.

 

Dersom informasjon om angreretten er gitt, men på feil måte er det en utvidet frist for fjernsalg. Da kan man angre innen tre måneder. Hvis informasjon om angrerett ikke er gitt i det hele tatt, er fristen ett år!

 

Begrensninger i angreretten

Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side, kan ikke angreretten benyttes.

 

I lovens formulering ligger at forbrukeren kan prøve tingen for sin vurdering av om man vil beholde den, men han kan ikke ta den i bruk. At forpakningen er brutt, hindrer altså ikke i seg selv utøvelse av angrerett.

 

Hvordan gi beskjed

Dersom forbrukeren vil benytte angreretten skal det gis melding til selgeren om dette innen utløpet av den dagen fristen løper ut. I meldingen skal forbrukeren opplyse om hvordan retur av varen vil skje.

 

Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp på en måte som er forsvarlig.

 

Gjennomføring av angreretten

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Hvem som skal bære returkostnader varierer i forhold til de forskjellige typer salg.

 

Hvis du får problemer eller har ytterlige spørsmål i forbindelse med angrerett, ser vi gjerne at du tar kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge. Vi kan bistå med både rådgivning og representasjon på dette og mange andre juridiske områder.

 

Tekst: Rikhard Haugen Lyng