73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Ansatt i et bemanningsbyrå? Fra januar blir dine rettigheter styrket

 

Innleie av vikar fra bemanningsbyrå blir ofte benyttet av arbeidsgivere for å dekke et svingende arbeidskraftsbehov. Mange arbeidstakere velger å ta ansettelse i bemanningsbyrå, da dette ofte er en lettere vei inn på arbeidsmarkedet. I tillegg får man som regel varierende arbeidsmengde på ulike steder. Innleide arbeidstakere opplever imidlertid ofte stor grad av forskjellsbehandling når det gjelder lønn og arbeidstid. Videre har man gjerne liten sikkerhet for arbeid. De nye endringene i arbeidsmiljøloven tar sikte på å sikre større grad av likebehandling og hindre diskriminering av innleid arbeidskraft.

Arbeidsgiver har kun anledning til å leie inn vikar fra bemanningsbyrå dersom det foreligger et tidsavgrenset behov for arbeidskraften. Har arbeidsgiver et konstant og vedvarende behov for arbeidskraft er det ikke lov å benytte seg av innleie. Dersom vilkåret ikke er oppfylt kan du kreve fast ansettelse hos arbeidsgiveren som leier inn. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast. Adgangen til å ansette på midlertidig basis blir derfor innskrenket, slik at ikke hovedregelen uthules.

Selv om innleien er lovlig, blir arbeidstakeren ofte stående midt mellom bemanningsbyrået som arbeidsgiver på den ene siden og den innleiende arbeidsgiver på den annen side. Bemanningsbyrået som din formelle arbeidsgiver har hovedansvaret for utbetaling av lønn. Arbeidsgiveren som du er leid ut til har derimot myndighet til å styre og kontrollere arbeidet, samt sørge for at det foreligger et forsvarlig arbeidsmiljø. Denne trepartsrelasjonen kan imidlertid fort skape problemer hvis ingen påtar seg ansvar for arbeidstakers rettigheter.

Mange innleide arbeidstakere forskjellsbehandles i forhold til de arbeidstakere som jobber direkte for innleier. Dette oppleves for mange diskriminerende, da man i stor grad utfører likeartet arbeid. De nye endringene i arbeidsmiljøloven tar imidlertid sikte på å bøte på dette problemet. Fra og med 1. januar 2013 innføres det et likebehandlingsprinsipp som skal sikre innleide arbeidstakere minst de samme vilkår som gjelder ved direkte ansettelse hos innleier. Dette gjelder spesielt regler om arbeidstid, pauser, ferie og lønn. For å sikre at likebehandling faktisk blir en realitet innføres det også en innsynsrett for tillitsvalgte hos innleier. De tillitsvalgte skal gis innsyn i de innleide arbeidstakernes arbeids- og ansettelsesvilkår. Det vil dermed raskere kunne bli avdekket hvorvidt det gis like rettigheter for innleide arbeidstakere og arbeidstakere som er fast ansatt hos innleier. Vikarbyrået er også pliktig til å gi opplysninger til innleier om de forhold de tillitsvalgte har innsyn i.

Den kanskje viktigste endringen som kommer, er lovfesting av et solidaransvar for innleier. Solidaransvaret medfører at innleier blir direkte ansvarlig for å betale lønn, feriepenger og eventuelt andre godtgjørelser til den innleide arbeidstakeren dersom vedkommende ikke mottar vederlag fra bemanningsbyrået. Innføringen av solidaransvaret medfører dermed et styrket vern og sikrer en effektivisering av likebehandlingsprinsippet. Det kan også være en påvirkningsfaktor for arbeidsgivers valg av bemanningsbyrå. Dette kan igjen bidra til mer seriøsitet i bemanningsbransjen. I motsetning til de ovennevnte endringer, trår ikke solidaransvaret i kraft før 1.juli 2013.

Til slutt innføres det en drøftingsplikt for den innleiende arbeidsgiver. Plikten innebærer at bruken av innleid arbeidskraft skal drøftes minst en gang per år. Videre skal praktiseringen av likebehandlingsprinsippet drøftes. Arbeidstilsynet skal føre kontroll med at drøftingsplikten blir overholdt. Deres kompetanse til å gi pålegg om tiltak, sikrer at drøftingsplikten blir reell.

Dersom du har spørsmål knyttet til de nye reglene eller andre juridiske henvendelser, må du gjerne ta kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge hverdager mellom kl. 09.00-15.00.

Tekst: Marie Anette Amundsen