73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Har du rett på dagpenger?

Blir du oppsagt, sier opp selv, eller bedriften du jobber i går konkurs, har du etter visse regler krav på dagpenger. Dagpenger er ment å delvis erstatte bortfalt arbeidsinntekt for å sikre deg inntekt i den tid det tar deg å få nytt arbeid. Det er altså snakk om en midlertidig ytelse som blir gitt for å få deg ut på arbeidsmarkedet igjen.

Jushjelpa har flere ganger blitt kontakt av fortvilte sjeler som har mottatt et tilbakebetalingskrav fra NAV vedrørende dagpenger. Årsaken til dette er som hovedregel ikke bevisste handlinger for å omgå reglene med ofte et resultat av at vedkommende har vanskeligheter med å orientere seg i det omfattende og uoversiktlige regelverket på området. Vi skal derfor i denne artikkelen prøve å gi en enkel og god oversikt over hvem som har krav på dagpenger og hvilke plikter en har som mottaker av dagpenger.

Hvem har rett på dagpenger?

  • Du må ha tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker på grunn av arbeidsløshet. Kravet er at vanlig arbeidstid må være redusert med minst 50 %.

Med vanlig arbeidstid menes den arbeidstiden som vedkommende hadde før han ble arbeidsledig eller før arbeidstiden ble redusert.

  • Det stilles også et krav til at du har tjent mer enn 1,5 G (grunnbeløp i folketrygden) det siste kalenderåret. Grunnbeløpet er for tiden 85 245 kroner, slik at 1,5 G er 127.868 kroner. Eller du må ha tjent minst 3 G (255.735 kroner) i gjennomsnitt de siste tre kalenderårene.

Likestilt med arbeidsinntekt er svangerskapsrelaterte sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger.

  • Du må være reell arbeidssøker, altså at du aktivt søker arbeid og holder CV-en oppdatert på nav.no
  • Du må bo eller oppholde deg i landet.
  • Du kan som hovedregel ikke være skoleelev eller student.

For å ha rett til dagpenger, må vedkommende ha arbeidsevne i behold. Dersom vedkommende ikke kan arbeide som følge av sykdom, skade eller lyte, vil en som regel ha krav på andre ytelser fra folketrygden.

 

Hvordan søker du om dagpenger?

1)   Du må registrere deg som arbeidssøker hos nav.no eller møte opp på ditt lokale NAV-kontor.

  • Når du har registrert deg, kan du søke om dagpenger. Søknadskjema med skjemaveiledning finner du på nav.no. Du kan også få skjemaet på ditt NAV-kontor.
  • Du må sende inn et meldekort hver 14 dag. Meldekortet kan sendes inn elektronisk via nav.no. I meldekortet skal du fortelle om du fortsatt ønsker å stå som arbeidssøker, og om du har arbeidet i de 14 dagene meldekortet gjelder for. Du må også krysse av for sykdom, ferie, kurs og andre opplysninger.

 

Hva kan du få?

Du vil ikke få utbetalt dagpenger for de første tre dagene av dagpengeperioden du har fått innvilget. Disse dagene kalles ventedager. Ventetiden kan bli forlenget med åtte uker der hvor den arbeidsløse har sagt opp sin stilling uten rimelig grunn, sluttet uten rimelig grunn, eller er avskjediget eller oppsagt på grunn av forhold vedkommende kan bebreides for.

Hvor mye du får utbetalt i dagpenger er avhengig av dagpengegrunnlaget ditt. Dagpengegrunnlaget består av arbeidsinntekt og eventuelle folketrygdytelser du fikk utbetalt i siste kalenderår, eller gjennomsnittet for de tre siste årene før du søkte om dagpenger. Dagsatsen er på 2,4 promille av tidligere inntekt. Dette tilsvarer at du i gjennomsnitt får 62,64 prosent av tidligere inntekt på årsbasis. Dagpengene utbetales fem dager i uken.

Det kan også ytes et barnetillegg til den som forsørger barn som selv er medlem i folketrygdloven eller som oppholder seg i Norge. Barnetillegg kan kun ytes til en av forsørgerne. Barnetillegget ytes med 17 kroner per dag for hvert barn i fem dager i uken.

 

Hvor lenge kan du motta dagpenger?

Varigheten av dagpengene avhenger av hvor høy arbeidsinntekt du har hatt i kalenderåret før, eller i gjennomsnitt i de tre kalenderårene før du søker om dagpenger. En full stønadsperiode med dagpenger utgjør 104 uker dersom medlemmet har hatt arbeidsinntekt på minst 2 ganger grunnbeløpet. Har inntekten vært lavere enn dette utgjør full stønadsperiode 52 uker.

Da artikkelen legger opp til en enkel og generell oversikt over bestemmelsene rundt dagpenger er de mer spesielle reglene og unntakene luket bort. Så hvis man fortsatt sitter igjen med noen spørsmål rundt dette ta kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge for en mer fullstendig utredning. Jushjelpa anbefaler også at du alltid tar kontakt med ditt lokale NAV-kontor dersom du er usikker på hvorvidt ytelsen du mottar er korrekt. Be alltid om at NAV journalfører din henvendelse, og eventuelt be om en kopi av journalføringen.

 

Tekst: Anette Strøm Røsholdt