73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Dine rettigheter overfor forvaltningen.

Forvaltningen oppleves ofte som den store stygge ulven overfor de små og hjelpeløse borgere. I saker mot NAV, Lånekassen, Politiet, UDI og andre forvaltningsorganer føler man seg ofte som ubetydelige borgere som ikke blir hørt i saker som er av stor betydning for den enkelte. Når man har sendt inn en søknad blir man satt i et vakuum hvor en venter, venter og venter på å få det vedtaket man ønsker. Ofte blir det likevel avslag, og en klageprosess må settes i gang. Og det tar tid. Laaang tid. I denne kronikken skal vi se nærmere på de rettigheter man faktisk har overfor den store, mektige forvaltningen.

 

Et forvaltningsorgan er ethvert organ for stat eller kommune, som blant annet gir enkeltvedtak om rettigheter eller plikter til private personer. Enkeltvedtak er i utgangspunktet avgjørelse som retter seg mot enkeltpersoner. Selv om forvaltningen sitter med beslutningskompetansen, er det likevel mange regler den må forholde seg til. Dersom disse reglene ikke blir overholdt kan det føre til at vedtaket blir ugyldig. I det følgende skal vi se litt på noen av de reglene som forvaltningen er lovpålagt å forholde seg til.

 

For det første så er det krav til saksbehandlingstiden. Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold og det skal for saker som gjelder enkeltvedtak gis foreløpig svar innen en måned.

Forvaltningsorganene har også en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt område og skal f.eks. gi veiledning om gjeldende lover, forskrifter og praksis på området, reglene for saksbehandlingen og rettighetene etter forvaltningsloven. Tilsidesettelse av denne veiledningsplikten kan også føre til at vedtaket blir ugyldig.

 

Enkeltvedtak skal videre være skriftlig og det skal grunngis med henvisning til de regler vedtaket bygger på. Partene skal underrettes om vedtaket så fort som mulig. Dersom det kun gis muntlig svar, så vil dette nesten uten unntak være en ugyldighetsgrunn.

 

Enkeltvedtak kan påklages til overordnet forvaltningsorgan. Klagefristen er vanligvis 3 uker og det er nok at klagen er avgitt postoperatør innen denne fristen. Selv om klagefristen er oversittet kan klagen tas til behandling dersom en ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, eller det foreligger ”særlige grunner” til dette, og da skal det spesielt legges vekt på om endring av vedtaket kan føre til ulempe eller skade for andre. Et vedtak kan også omgjøres uten klage dersom endringen ikke er til skade for noen andre, det anses som ugyldig, eller noen andre snevre hensyn kommer til anvendelse.

 

Dette viser at selv om forvaltningen tar seg til rette som den store stygge ulven, så er ikke de små lam så hjelpesløs som man kanskje skulle tro. Og når man har behov for hjelp, trenger det ikke være så dumt å kontakte oss i Jushjelpa i Midt-Norge. Vi hjelper gledelig til med å sette store stygge ulver på plass.


Tekst: Tor Robin Sandkjernan