73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Forvaltningens veiledningsplikt

 

Dersom man skulle ha spørsmål i forbindelse med forholdet myndighetene – borger, har ikke alle råd til å hyre en advokat. Jushjelpa i Midt-Norge kan gi hjelp i forbindelse med mange juridiske spørsmål. Har myndighetene imidlertid også selv en plikt til å gi opplysning til borgerne om de ulike rettsområder?

Et forvaltningsorgan er et statlig eller kommunalt organ, som blant annet regulerer privatpersoners rettigheter og plikter. Eksempler på slike organer er NAV, Lånekassen, UDI, Kriminalomsorgen og politiet.

Forvaltningsloven regulerer disse organenes saksbehandling i saker overfor borgeren. I denne lovens § 11 fastlås det at forvaltningsorganene har en veiledningsplikt. Med dette menes at et forvaltningsorgan har plikt til å gi borgerne veiledning innenfor området organet forvalter. Denne plikten gjelder all forvaltningsvirksomhet. NAV har dermed en lovpålagt plikt til å veilede deg som borger, dersom du skulle ha et aktuelt behov for informasjon om tjenester NAV tilbyr. På samme måte har UDI plikt til å veilede deg dersom du har aktuell interesse av informasjon om for eksempel familieinnvandring. Rekkevidden av veiledningen vil bero på borgerens situasjon og forvaltningsorganets kapasitet. Er det tale om et vedtak som spesifikt retter seg mot enkelte borgere (enkeltvedtak) vil de berørte personene ha større behov for veiledning i denne forbindelse, enn en borger som kun har generelle spørsmål.

Denne veiledningsplikten gjelder kun innenfor forvaltningens saksområde. Men dersom man feilaktig har henvendt seg til feil organ, skal forvaltningsorganet som mottar forespørselen om mulig henvise deg til rett organ. Dersom henvendelsen inneholder feil eller mangler, skal forvaltningsorganet om nødvendig gi deg beskjed om dette, og bør også gi nødvendig veiledning om hvordan man retter opp feilen. Skulle det være slik at forvaltningsorganet ikke overholder denne plikten, kan det foreligge en saksbehandlingsfeil.

De fleste forvaltningsorganer har dermed en opplysningstjeneste hvor man kan henvende seg for å få råd. Skulle ikke denne informasjonen være tilstrekkelig, kan vi i Jushjelpa Midt-Norge være behjelpelige. Vi gir både generell juridisk rådgivning, samt hjelp i forbindelse med for eksempel å klage på vedtak, dersom forvaltningen ikke har overholdt sine forpliktelser.

Tekst: Eli Husjord