73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Forvaltningsrett

iStock_000052162970_Small

Forvaltningsrettsteamet jobber med saker som omhandler forholdet mellom borger og forvaltningsorgan. Et forvaltningsorgan er et statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt organ som blant annet regulerer privatpersoners rettigheter og plikter.

Et forvaltningsorgan kan typisk være politiet, utlendingsdirektoratet, NAV, Lånekassen og kriminalomsorgen.

Typiske rettsområder vi bistår i er fengselsrett, helserett, trygderett og utlendingsrett.
Vårt team bistår med juridisk rådgivning og representasjon i forvaltningsrettslige spørsmål. Vi tilbyr våre klienter generell rådgivning, og i tillegg bistår vi direkte med eventuelle klager på vedtak. Vårt team av erfarne saksbehandlere kan enten bistå med å utforme klagen for deg, eller gi råd om viktige momenter som bør være med i klagen. I tillegg kan vi representere våre klienter overfor det aktuelle forvaltningsorgan og eventuelt føre saker for Trygderetten. Det presiseres her at vi ikke bistår med utforming av førstegangssøknader.

For at vi skal få et best mulig grunnlag for å vurdere saken er det viktig at du ved første henvendelse oversender all relevant dokumentasjon. Dokumentasjon vi behøver vil typisk være avslag fra forvaltningen som ønskes påklaget. Annen dokumentasjon som kan være av betydning for saken må også oversendes til oss.

Vårt team har saksmottak i Trondheim fengsel hver andre uke. Skulle du ha spørsmål om dine rettigheter overfor forvaltningen, eller ønske bistand i en konkret sak, ta gjerne kontakt! Dersom det er behov for tolk ved henvendelse til oss må tolk skaffes selv.

Din henvendelse vil bli behandlet av en fast saksbehandler, slik at du til enhver tid vet hvem du har å forholde deg til. Vi vil holde deg oppdatert så fort det skjer noe i saken, og tar gjerne imot ytterligere spørsmål i forbindelse med din henvendelse dersom det skulle bli aktuelt.

Forvaltningsrettsteamet har saksbehandling hver tirsdag.