73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Gjelder reglene om familieinnvandring meg?

 

Enkelte nordmenn fremstår som overrasket i deres første møte med Utlendingsloven. Reglene om familieinnvandring gjelder i alle tilfeller hvor det søkes om opphold i Norge for en utenlandsk statsborger, på grunnlag av tilknytning til ektefelle, samboer, barn eller annet familiemedlem i Norge.  

Forvaltningsgruppen på Jushjelpa mottar mange henvendelser vedrørende familiegjenforening. Unntakene i regelverket er svært mange, og en sak er sjelden lik. Det er dermed svært viktig at en bemerker seg at artikkelen kun tar for seg hovedlinjene.

Familieinnvadringstillatelse innebærer altså at et familiemedlem som bor i utlandet, kan søke om gjenforening med ett eller flere familiemedlemmer som allerede bor i Norge. Innvilgelse av slik tillatelse innebærer normalt at man får opphold i Norge for ett år, med mulighet for fornyelse. Tillatelsen kan også danne grunnlag for permanent opphold. Det finnes en egen oppholdstillatelse dersom man ønsker å komme til Norge for å gifte seg med en person herfra: Forlovedetillatelse.

Det er flere familiemedlemmer som kan få innvilget familieinnvandringstillatelse, herunder blant annet ektefelle/partner/samboer, foreldre som har barn i Norge og barn som har foreldre i Norge. Det finnes også regler som omfatter andre familiemedlemmer, men vi vil ikke gå nærmere inn på dette her.

Felles for alle familiegjenforeningssaker er at man må søke fra sitt eget hjemland. Familiemedlemmet eller forloveren som bor i utlandet, må henvende seg til en ambassade eller en utenriksstasjon for å søke. I tilegg må man betale et gebyr. Dette gebyret skal dekke saksomkostningene for å få behandlet saken. Man må også merke seg at saksbehandlingstiden for familiegjenforeningssaker ligger for tiden på rundt 6 måneder. Dersom søknadstiden har tatt lenger tid enn dette, oppfordrer vi å ta kontakt med UDI.

Videre er enkelte av den oppfatning at dersom en gifter seg i Norge enten på et turistvisum eller en forlovelsestillatelse, trenger man ikke å dra tilbake for å søke. Dette er klart en misforståelse, en må fortsatt dra tilbake til hjemlandet sitt for å søke derfra.

Krav om underhold og bolig:
Familiemedlemmet som oppholder seg i Norge kalles ”referanseperson”. Det er et absolutt vilkår at referansepersonen har enten norsk eller nordisk statsborgerskap, bosettingstillatelse i Norge eller en oppholdstillatelse som kan gi bosettingstillatelse. Videre er det et vilkår om underhold. Referansepersonen i Norge må kunne dokumentere at han/hun er i stand til å forsørge vedkommende som søker om familiegjenforening. Man må kunne dokumentere at man tjener tilsvarende statens lønnsdirektiv 8, som per dags dato utgjør 232 400 kroner, også fremover i tid.Man må i tillegg ha en bolig som er stor nok til å romme dem begge.

Som alltid ellers i jusen finnes det en rekke unntak fra hovedreglene noe som gjør at reglene kan oppfattes som både vanskelig og innfløkte. Særlig er det viktig å merke seg at det gjelder egne bestemmelser for EØS- borgere. I tillegg er det en rekke dokumenter som må legges ved søknaden, noe som igjen kan variere fra land til land. Dersom du er usikker på hvilke vilkår og krav til dokumentasjon som gjelder nettopp din sak, råder vi deg til å ta kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge.

Tekst: Ingrid J. Pfister