73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Har du utestående gjeld?

 

Lån mellom privatpersoner har vært vanlig i lang tid. I de i aller fleste tilfeller blir gjelden betalt når den skal, men når dette ikke skjer kan det skape både vanskelige og ubehagelige situasjoner. Dette er et forslag til hvordan man kan opptre hvis man er så uheldig å bli utsatt for dette.

 

Minnelig løsning – gjeldsbrev og nedbetalingsplan

Svært ofte vil det være fornuftig å ta kontakt med skyldner for å få til en minnelig løsning på problemet. Man finner også da ut om den manglende betalingen er begrunnet i sviktende betalings evne eller vilje. Det kan hende at den andre part vil betale, men rett og slett ikke har penger til det. I et slikt tilfelle kan man sette opp en nedbetalingsplan. Ved å dele opp betalingen i månedlige terminer vil ikke belastningen på skyldner ikke bli så stor, og muligheten til å få pengene man har krav på blir større.

 

Skyldner kan bestride at det foreligger noe skyldforhold i det hele tatt. Han eller hun kan for eksempel være av den oppfatning at det er snakk om en gave. Skulle dette være tilfelle har man muligheten til å gjøre den andre oppmerksom på sin egen oppfatning, og imøtekomme med egne argumenter om hvorfor det faktisk var snakk om et lån.

 

Svært mange lån er inngått ved muntlige avtaler. Hvis det er enighet om at det foreligger et skyldforhold vil det da være fornuftig å få skyldner til å skrive under på et gjeldsbrev. Fordelene med dette er flere. For det første står man da sterkt hvis det senere skulle bli bevisspørsmål. Videre kan man ta inn en såkalt eksigibilitetsklausul. Dette medfører at dersom den/de avtalte innbetalinger blir misligholdt, kan man inndrive kravet rettslig uten å få en dom først. Å få en dom vil ofte være både tid og ressurskrevende for begge parter. Til slutt vil et slikt gjeldsbrev ha en pressfunksjon. Er skyldner klar over at namsmannen fort kan komme bankende på døren hvis han ikke betaler til rett tid, vil personen ofte strekke seg langt for å få oppfylle sin del av avtalen.

 

Pengekrav

Hvis skyldner etter dette er motvillig til å betale, vil det neste steg være å sende et pengekrav. Et slikt krav bør være kombinert med et varsel om at rettslig inndriving vil bli aktuelt dersom kravet ikke etterkommes. Et slikt varsel skal gi opplysning om det krav som kan bli fremmet, grunnlaget for det, og oppfordre den andre part til å ta stilling til kravet. Grunnen til at et slikt varsel bør inntas er at tvisteloven § 5-2 setter det som et vilkår for at sak skal kunne reises for en forliksrådet eller tingretten.

 

Stevning for forliksråd eller tingrett

Dersom skyldneren fortsatt ikke oppfyller sin forpliktelse vil det neste steg være å ta saken til forliksrådet eller tingretten. Forliksrådet er en forenklet rettergang med fokus på å komme til en minnelig løsning, og de fleste mindre saker både startes og avsluttes her.

 

 

Skulle du komme i en slik situasjon ser vi gjerne at du kontakter Jushjelpa! Vi kan bistå med rådgivning og representasjon i hele denne prosessen, også i forliksrådet og tingretten.

 

Tekst: Rikhard Haugen Lyng