73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Har mobilen klikka?

 

De fleste forbrukere har en eller annen gang opplevd at mobilen ikke virker som den skal, enten det er en touchskjerm som ikke reagerer, defekte høyttalere eller rett og slett en mobil som streiker helt. I dagens samfunn føler man seg straks naken uten mobil og en del har kanskje også opplevd å føle seg hjelpeløs når selger gir svar som «garantitiden har utløpt» eller «dette er et problem som oppstår som følge av feil bruk». Som forbruker er man gjerne den svake part i slike situasjoner, og da kommer det godt med å vite hvilke rettigheter og plikter man har overfor selger.

Mangelsbegrepet
For at mobilen skal sies å ha en mangel må det foreligge et avvik fra de krav forbrukeren kan stille til den, og avviket må ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukeren side. Det er altså både nødvendig og tilstrekkelig at mobilen avviker fra det som følger av avtalen. Dette innebærer også at forbrukeren ikke kan gjøre gjeldende mangler han kjente til, eller måtte kjenne til, ved kjøpet.

Som utgangspunkt har selgeren ansvar for feil som oppstår innen seks måneder etter forbrukeren har overtatt mobilen, såfremt han ikke kan bevise at feilen ikke eksisterte på kjøpetidspunktet.

Dersom en slik mangel foreligger, har forbrukeren rett til å velge mellom retting (reparasjon) og omlevering (ny vare), kreve prisavslag, heve kjøpet eller holde kjøpesummen tilbake. I tillegg kan en kreve erstatning.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved mobilen, er det første man må gjøre å reklamere overfor selger. Forbrukeren har plikt til å reklamere innen rimelig tid fra han oppdaget, eller burde ha oppdaget, mangelen. Hvor lenge «rimelig tid» er, beror på konkrete omstendigheter, men fristen kan aldri være kortere enn to måneder.

Hovedregelen er en absolutt reklamasjonstid på to år fra forbrukeren overtok produktet, eller fem år dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år. Høyesterett har i en dom fra 2007 slått fast at mobiler faller inn under sistnevnte alternativ. Men det er viktig å merke seg at dette ikke gjelder hele mobiltelefonen, for eksempel har batteriet en mye kortere forventet levetid.

Dersom man ikke reklamerer innen disse fristene er hovedregelen at man mister alle de rettighetene som nevnt ovenfor. Unntaket er hvis selgeren har påtatt seg ansvar i lengre tid ved garanti eller annen avtale.

Det er verdt å merke seg at garanti ikke har noe grunnlag i forbrukerkjøpsloven. Reglene der kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren. Det betyr at det er lov å garantere forbrukeren for eksempel retting i lengre, men ikke kortere, tid enn det som står i loven.

Avhjelp
Avhjelp er en samlebetegnelse for retting og omlevering, og har en dobbeltstilling i kjøp. På den ene siden kan forbrukeren kreve at selgeren foretar retting av feilen for egen regning, såfremt reparasjonen ikke påfører selgeren urimelig kostnad eller ulempe. På den annen siden kan selgeren ha rett til å tilby retting, f.eks. for å avverge et hevingskrav. Tilsvarende gjelder for omlevering.

Forbrukeren har som utgangspunkt rett til å velge mellom retting og omlevering. Dette innebærer at selger ikke kan parere forbrukerens omleveringskrav med et krav om å rette mangelen, med mindre det vil volde selgeren urimelige kostnader.

Hvis forbrukeren har reklamert over mangelen, og selgeren ikke innen rimelig tid tilbyr retting eller omlevering, mister selgeren sin adgang til å parere et senere fremsatt hevingskrav med et tilbud om avhjelp.

Ta gjerne kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge dersom du skulle ha noen spørsmål om reklamasjon. Vi gir både generell juridisk rådgivning, samt bistand i konkrete tvister.

Tekst: Rakel Aalberg