73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Jobber du mye overtid?

 

Det er travle tider nå før jul – også på jobben for mange. Mye må bli ferdig før man kan ta en lenge etterlengtet juleferie. Da er det viktig å være klar over hvilke rettigheter man har hvis arbeidsgiver pålegger deg ekstra lange arbeidsdager.

 

Dersom man blir satt opp på mer arbeid enn arbeidsavtalen tilsier er ikke dette nødvendigvis å betrakte som overtidsarbeid. I arbeidsmiljøloven er det satt en maksimal grense på 9 timer per dag. Alt som jobbes ut over disse timene er å regne som overtid og skal lønnes med et tillegg på minst 40% ekstra av vanlig lønnssats. Høyere tillegg kan imidlertid følge av arbeidsavtale eller tariffavtale.

 

Hvis avtalt arbeidstid er 7,5 time og man jobber 1,5 time ekstra, er dette ikke å betrakte som overtid, men merarbeid. Dette ettersom man fortsatt ikke har jobbet over maks grensen på 9 timer. Arbeidsgiver plikter å betale for merarbeid med vanlig lønnssats.

 

Det er viktig å være oppmerksom på at overtidsarbeid bare skal finne sted dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det, og skal ikke overstige 10 timer i løpet av 7 dager og 25 timer i 4 sammenhengende uker. Du kan imidlertid frivillig påta deg å jobbe utover denne grensen. Utvidet adgang til overtidsarbeid kan også skriftlig avtales med tillitsvalgte ved tariffbundet virksomhet.

 

Gir ikke arbeidsavtalen holdepunkter for noe annet, er man forpliktet til å utføre overtidsarbeid i samsvar med lovens grenser dersom arbeidsgiver har et særlig og tidsavgrenset behov for det. Arbeidsgiver plikter likevel å frita deg fra overtidsarbeid når du ber om fritagelse av helsemessige eller vektige sosiale grunner. Vektige sosiale grunner vil for eksempel kunne være pass av mindre barn, deltagelse i større familiebegivenheter o.l. Fritagelse av andre personlige grunner kan være aktuelt hvis arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

 

Overtidstimer kan helt eller delvis tas ut i form av arbeidsfri dersom dette er skriftlig avtalt mellom deg og arbeidsgiver. Overtidstillegget kan imidlertid ikke avspaseres. Dette betyr at du fortsatt har krav på overtidstillegget, selv om overtidstimene tas ut i arbeidsfri.
Tekst: Marie Amundsen