73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Odelsrett

 

Odelsrett er et gammelt særnorsk fenomen, og fremstår for mange som et mystisk regelsett. Odelsrett er lett og unøyaktig forklart en forkjøpsrett for fast eiendom avhengig av både slektskap og eiendommens karakter. Åsetesrett er en arverelatert del av odelsretten. Det viktigste å huske på er at odelsrett kan gjøres gjeldende når eieren, heretter omtalt som odleren, selger eiendom, og åsetesrett kommer til anvendelse når avdøde var eier av odelsjord eller odlingsjord. Artikkelen tar ikke for seg åsetesrett utover den tidligere omtalen.

Formålet med odelsretten er å sikre videreføring av gårdseiendommer, og for å hindre at disse eiendommene selges ut av slekten eiendommen tilhører. Historisk sett ble odelsrett også ansett å være et vern mot statsmakten.

Det er bare personer som i rett nedstigende linje stammer fra odelserververen som har odelsrett, jf. odelslovens § 8. For at noen av odlerens etterkommere skal ha odelsrett, må enten noen av foreldrene, besteforeldrene eller søsken av foreldrene ha vært eier av vedkommende eiendom i kraft av odelsrett fra noen i rett oppstigende linje. Den som påstår seg odelsrettshaver må også være født før eiendommen selges ut av familien.

Odelsretten gir odelsrettshavere anledning til å kreve eiendommen overført til seg hvor eiendommen enten er solgt ut av familien, eller til en odelsrettshaver med dårligere prioritet. Hvem som har best prioritert følger av lovens § 12, og fungerer kort sagt slik at eldre etterkommere av odleren går foran de yngre, uavhengig av kjønn. Det kan gjøres unntak fra disse reglene dersom det foreligger særlige omstendigheter, det er imidlertid meget høy terskel for å få gjennomslag på slikt grunnlag. Det er videre en tidsfrist for å gjøre retten gjeldende dersom en utenforstående eller en med dårligere prioritet har overtatt eiendommen. Dersom en odelsrettshaver med bedre prioritet ønsker å overta eiendommen må han eller hun reise sak innen seks måneder etter at eiendomsoverføringen er tinglyst på den nye eieren.

Det er mulig for odleren å sikre et forestående salg mot slik hindring ved å fremstille et kjøpetilbud til en odelsrettshaverne. Dersom odelsrettshaveren ikke aksepterer tilbudet innen en fastsatt frist på minst to måneder kan de ikke kreve å få jorden avhendt til seg hvis eiendommen selges til en annen på samme vilkår som de selv ble tilbudt. En annen mulighet er at odelsrettshaveren frasir seg løsningsretten, enten kun for den forestående avhendelsen eller for alltid. Slik avtale må inngås skriftlig, jf. odelslovens § 25. Dersom frasagn vurderes er det viktig å være tydelig med tanke på hvilket omfang av retten man ønsker å si fra seg. Overtakelse ved bruk av odelsrett har også innvirkning på takst.

Hvis du har spørsmål vedrørende odelsrett kan du ta kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge hverdager mellom klokken 09.00-15.00.

Tekst: Silje Kristin Noem