73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Skal du i forliksrådet?

Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved mekling eller dom skal få løst saken hurtig og kostnadsbesparende. Til forskjell fra behandling av rettskrav i tingretten, er behandlingen i forliksrådet relativ uformell. Jushjelpa i Midt-Norge vil i denne artikkelen gi deg generell informasjon om hva du bør vite om behandlingen i forliksrådet.

Før du sender forliksklage

I utgangspunktet kan forliksrådet behandle saker som kan anlegges ved stevning til tingretten. Før en sak blir tatt inn til behandling for retten, er det i utgangspunktet et krav at man søker å få løst uten søksmål. Det er derimot viktig at du er klar over at det ikke er alle saker som kan behandles av forliksrådet. Unntak fra saker som går til behandling er bl.a. familiesaker. Forliksrådet behandler derimot saker som gjelder det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd eller deling av reisekostnader ved samvær. Saker mot offentlig myndighet, institusjon eller tjenestemann (med mindre disse er av utelukkende personlig art) behandles heller ikke. Videre behandles ikke saker om patenter m.m., gyldighet av voldgiftsdom eller rettsforlik, eller i de tilfeller hvor saker er avgjort av nemd når det er bestemt i lov at nemdas vedtak er bindende for partene hvis saken ikke bringes inn for domstolene.

Saker om formuesverdier opp til 125.000, og der en eller begge parter ikke har advokat, kan behandles i forliksrådet før den er behandlet i tingretten. Dette gjelder likevel ikke dersom utenrettslig mekling er gjennomført i henhold til tvistelovens kapittel 7. Det finnes også flere unntak fra regelen om forliksbehandling, men disse vil vi ikke ta for oss her.

Forliksklagen

For å få en sak til behandling i forliksrådet skal det sendes en forliksklage. Forliksklagen kan inngis både skriftlig og muntlig. Vi gjør oppmerksom på at det for behandling i forliksrådet påløper et rettsgebyr på 860 kroner som betales til staten. Har du prosessfullmektig, kan de kreve dette beløpet fra deg for å sende en forliksklage og betale rettsgebyret på dine vegne. Dersom du vinner saken i det vesentlige kan du kreve saksgebyret erstattet av motpart.

I forliksklagen skal du angi hvilket forliksråd som klagen sendes til, navn og adresse på parter og eventuelle stedfortredere og prosessfullmektiger. Jushjelpa i Midt-Norge kan bistå som din prosessfullmektig i forliksrådet. Klagen skal også angi det eller de krav som gjøres gjeldende, og en påstand som bestemt angir det resultat du ønsker i tilfelle det blir avsagt dom i saken. Du må også oppgi en begrunnelse som angir en konsentrert beskrivelse av de faktiske forhold som kravet direkte bygger på. Dette som er nevnt ovenfor må være med i forliksklagen.

I tillegg til innholdet i klagen, er det viktig å vedlegge kopi av dokumenter som kravet direkte bygger på. Et eksempel kan være at du har lånt 20.000 kroner til en bekjent, da vil eventuelle gjeldsbrev og kontodetaljer bli vedlagt for å dokumentere kravet du sender en klage om.

Forliksrådets adgang til å avvise klage

Hvis forliksrådet ikke har adgang i medhold av lov til å behandle saken skal klagen avvises. Klagen kan også avvises om forliksrådet ikke anser saken for egnet for videre behandling i forliksrådet. Saken vil da innstilles til Tingretten.

 

 

Innkalling og møteplikt

Forliksrådet innkaller partene til møte til behandling ved forkynning. Etter at forliksklager er innsendt, bør møtet holdes innen tre måneder etter at klagen ble inngitt. Innkalling avhenger litt av saksmengden til hvert enkelt forliksråd.

I innkallingen skal partene oppfordres til å sende kopi av eventuelle nye dokumenter til forliksrådet og motparten innen en uke før møtet. Forliksrådet skal gjøre partene kjent med frister for å varsle om bevisføring, for bruk av advokat eller for å kreve saken innstilt.

Som part med alminnelig verneting i kommunen eller nabokommune har man plikt til å møte personlig eller ved stedfortreder hvis parten ikke har gyldig fravær. Alminnelig verneting er den plass hvor partene har bopel.

Dersom du er den klagende part og uteblir uten grunn til gyldig fravær, avvises saken. Uteblir klagemotparten avsies fraværsdom dersom vilkårene for dette er oppfylt. En fraværsdom vil si at du som klager vil få innfridd dine påstander i domsavsigelse, uten at påstandenes realitet vil bli vurdert av forliksrådet. Dersom det ikke er vilkår for å avsi fraværsdom, utsettes saken til nytt møte med mindre den møtende part krever behandlingen innstilt.

Behandlingen i møtet

Forliksrådet skal forsøke å få tvisten løst i minnelighet, i samsvar med formålet til forliksrådsbehandling. Hvis partene har erklært at de ikke ønsker dom i forliksrådet, kan rådet sette fram forslag til løsning og gi uttrykk for sine synspunkter i tvisten.

I møtet skal det gis anledning for at først klageren framstiller sitt syn på saken, deretter skal klagemotpart gis anledning til å legge frem sitt syn på saken. Partene skal etter dette få mulighet til å imøtegå hverandres syn. Skal prosessfullmektig eller medhjelper få ordet i tillegg til parten, er det forliksrådet som avgjør om disse får ordet.

Dokumenter som er vedlagt i klage, eller i senere tid ettersendt innen de angitte frister, gjennomgås under partenes fremstilling. Dersom en part framlegger nye dokumentbevis i møtet, skal motparten gis anledning til å vurdere og imøtegå materialet.

Under behandling er det også mulighet for å føre vitner. Dette må imidlertid motpart og forliksråd få beskjed om senest én uke før møtet. Vitner som føres oppfordres til å forklare seg sannferdig, og skal også gjøres kjent med ansvaret ved falsk forklaring.

Dersom partene i møtet kommer til enighet etter mekling, kan det inngås rettsforlik. Fører ikke meklingen til en løsning kan en av partene kreve at det blir avsagt dom dersom begge parter krever det. Er tvistesummen under 125.000 kroner, kan forliksrådet avsi dom dersom en av partene krever det. I de tilfeller hvor forliksrådet antar at det kan være grunnlag for å avsi dom, spørres partene om de ønsker dette, og om de i tilfelle har noe ytterligere å anføre.

Dom i forliksrådet

Dersom det avsies dom av forliksrådet kan disse overprøves ved søksmål for tingretten. Frist for stevning til tingretten er én måned etter dommen er forkynt for partene. Dersom dommen fra forliksrådet ikke blir stevnet til tingretten, er dommen i forliksrådet rettskraftig etter én måned. Kommer ikke partene til forlik, og det heller ikke kreves dom, vil saken innstilles.

Dersom du skal i forliksrådet enten som part eller motpart er du velkommen til å ta kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge. Vi kan gi generell rådgivning i din sak, og dersom vi ser at du har et behov for det, kan vi stille som prosessfullmektig i din sak.

Av: Ingeborg Dyb Skjelvik