73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Velkommen til Jushjelpa i Midt-Norge

Jushjelpa i Midt-Norge er et av landets fem studentbaserte rettshjelptiltak. Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning og kan bistå med rettshjelp i enkeltsaker. Vi tar alle typer saker unntatt skatterett og strafferett. Jushjelpa i Midt-Norge bistår først og fremst klienter som ikke har råd til å engasjere advokat, og heller ikke har krav på fri rettshjelp. Behøver du hjelp med en juridisk tvist? Ta kontakt for en uformell prat.


Hvem kan få juridisk bistand gjennom Jushjelpa i Midt-Norge?

JJushjelpa i Midt-Norge ønsker først og fremst å hjelpe særlig utsatte grupper og mennesker som er i en spesielt vanskelig situasjon, og som har vanskeligheter med å nyttiggjøre seg av det ordinære rettshjelptilbudet. Har du rett på fri rettshjelp eller midler til å bruke advokat ber vi deg om å benytte deg av dette. Er du usikker på om det gjelder deg må du gjerne henvende deg til oss.

Hva slags tjenester kan vi tilby?

Jushjelpa i Midt-Norge bistår klienter med rådgivning og informasjon. I tillegg kan vi representere deg overfor motpart utenfor rettergang, både muntlig og skriftlig. Vi deltar også i forhandlingsmøter med motpart. Dette gjelder særlig i arbeidsrettssaker og i husleiesaker, men også på andre rettsområder vil forhandlingsmøter på et tidlig tidspunkt kunne være med på å løse konflikten på et lavest mulig nivå.

Utover dette representerer vi også i Forliksrådet, Husleietvistutvalget, Tingretten, Trygderetten og Namsretten. Da storparten av våre saker er i Midt-Norge har vi ved flere anledninger vært i forliksråd utenfor Trondheim, blant annet i Skaun, Rissa og Stjørdal.

Jushjelpa i Midt-Norge er et av fem nasjonale rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning og kan bistå med rettshjelp til hele Norges befolkning. De fleste av våre henvendelser kommer fra Midt-Norge. Vi tar alle typer saker unntatt skatterett og strafferett.

hammer

Formålene med Jushjelpa:

Vi ønsker å yte juridisk rådgivning til folk som ellers har problemer med å skaffe seg rettshjelp på andre måter. Jushjelpa skal ha en sosial profil, og først og fremst gi hjelp til de som trenger det mest.

Gjennom rettspolitiske prosjekt vil vi prøve å nå ut med informasjon til større grupper av befolkningen, blant annet for å virke forebyggende på sentrale rettsområder. På denne måten håper vi å hjelpe flere, og være mer rasjonelle enn om vi kun gikk inn i enkeltsaker.

En viktig del av tiltaket er å gi jusstudentene i Trondheim muligheten til å praktisere sitt fag under utdannelsen. Det legges vekt på å ha en god intern opplæring, slik at våre medarbeidere skal kunne gi rådsøkerne god hjelp. Det er viktig for oss at våre klienter ikke skal stille svakere fordi de ikke har råd til advokat.

Jushjelpa i Midt-Norge ga rettshjelp til om lag 3 400 personer i fjor
Vi har nå åpent hver dag mellom 9 og 15. Du kan registrere en ny henvendelse på vår nettside

Historikk

Jushjelpa i Midt-Norge, daværende Student Jus Hjelpa ble etablert i 1991. Tiltaket ble igangsatt ved hjelp av studentsamskipnaden i Trondheim etter initiativ fra jusstudentene. I den første tiden var det 5 studenter som jobbet hos Student Jus Hjelpa. I løpet av det første året ble det behandlet 28 saker. Siden den gang har vi hatt en rivende utvikling på alle områder. Vi har stadig tatt på oss flere og flere saker, noe som videre har medfulgt en økning i antall ansatte. I 1997 utvidet vi tilbudet til også å omfatte ikke-studenter og i dag er vi stolte av å i dag kunne tilby gratis juridisk rådgivning til hele befolkningen i landet. I 2010 mottok vi 1403 sakshenvendelser. De siste årene har vi opplevd en stor oppgang i antall henvendelser, og i 2014 behandlet vi 2401 enkeltsaker.
Dagens rettshjelpstiltak har tilhold i Bispegata 9 C, like ved Fylkesmannen og Kalvskinnet barneskole.

advokater

Emner

Bolig og husleie

Husleie og boligrettsgruppa behandler saker tilknyttet boligforhold, herunder husleiesaker, borettslagssaker, eierseksjonssaker og saker om kjøp og salg av boligeiendom.

Les mer

Forvaltningsrett

Forvaltningsrettsgruppa jobber med saker som omhandler forholdet mellom borger og forvaltningsorgan. Et forvaltningsorgan er et statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt organ som blant annet regulerer privatpersoners rettigheter og plikter.

Les mer

Arv og familie

Som det følger av navnet behandler gruppen først og fremst spørsmål vedrørende arverett, barnerett, rettslige problemstillinger mellom ektefeller og samboere og til slutt odelsrett.

Les mer

Arbeidsrett

Arbeidsrettgruppa behandler typisk tvister om usaklig oppsigelse, uteblivelse av lønn og feriepenger, nabokonflikter, sameie, servitutter og tomtefeste.

Les mer

Kontraktsrett

Kontraktsrett- gruppa behandler flere ulike rettsområder, men de fleste sakene vil ta utgangspunkt i et kontraktsforhold. Selv om man ikke tenker så nøye over det, så vil for eksempel alle former for kjøp ta utgangspunkt i en avtale eller en kontrakt.

Les mer

Jushjelpa i Midt-Norge samarbeider med flere av Trondheims advokatkontor

Samarbeid